Návštěvní řád aquaparku

Návštěvní řád aquaparku

Návštěvní řád


Návštěvní řád slouží k dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti
návštěvníků Aquaparku AQUALAND MORAVIA Pasohlávky (dále jen Aquapark AQUALAND). Každý
návštěvník je povinen obeznámit se u vstupu do areálu Aquaparku AQUALAND s tímto návštěvním
řádem. Uhrazením ceny vstupu do Aquaparku AQUALAND návštěvník vyjadřuje výslovní souhlas s
tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců
provozovatele.

1. Vstup do Aquaparku AQUALAND/bazénů

1.1. Vstup do Aquaparku AQUALAND je možný jen během provozní doby s platnou vstupenkou,
kterou si návštěvník zakoupí v pokladnách u vstupu do Aquaparku AQUALAND, a čipem
(náramkové hodinky s elektronickým čipem). Informace o systému vstupů a plateb Vám
poskytnou zaměstnanci pokladny.

1.2. Provozní doba Aquaparku AQUALAND je denně od 10 hod. do 21 hod. včetně státních svátků a
dnů pracovního klidu. Od 9 hodin je Aquapark AQUALAND otevřen pouze v letní sezóně, tj. 15.
6. – 10.9. Provozní doba jednotlivých atrakcí je stanovena provozovatelem a je uvedena u
jednotlivých atrakcí. Poslední vstup do Aquaparku AQUALAND je možný nejpozději 90 minut
před ukončením provozní doby. Příslušná doba platnosti vstupu začíná přechodem přes
přechodové vstupní zařízení (turniket) a končí přechodem v stanoveném čase přes přechodové
zařízení, resp. ukončením provozní doby. Do doby platnosti vstupu se započítává i doba na
svlečení, osušení a oblečení. V případě překročení zaplaceného času vstupu je návštěvník
povinen uhradit u pokladny doplatek ve smyslu platného ceníku.

1.3. Děti do 15 let mají vstup povolen v doprovodu osoby starší než 18 let. Doprovod je během celého
pobytu v Aquaparku AQUALAND odpovědný za dítě.

1.4. Každý návštěvník získá zaplacením příslušného vstupného náramkové hodinky s elektronickým
čipem, který umožňuje návštěvníkovi nejen vstup do Aquaparku AQUALAND, ale je i prostředkem
na realizaci bezhotovostních plateb za stravování a doplňkové služby v Aquaparku AQUALAND.
Každý čip má finanční limit na konzumní a na ostatní služby Aquaparku AQUALAND. Všechny
doplatky nataženy na čipu se hradí při odchodu z Aquaparku AQUALAND na pokladnách nebo
v samoobslužném automatu. V případě, že během pobytu návštěvník vyčerpá celou výšku
finančního kreditu, je možné si dobít kredit v doplatkových pokladnách nebo v pokladnách na
výstupu.

1.5. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části Aquaparku AQUALAND, resp.
atrakce v případě nutné údržby a/anebo z objektivních důvodů (plná kapacita, špatné počasí,
bouře, snížená vlhkost, viditelnost) a/anebo konání společensko-sportovní akce bez nároku na
vrácení vstupného.

1.6. Vstup do bazénů je z hygienických důvodů možný jen v plavkách.

1.7. Koupání není povoleno dětem do 3 let kromě dětských brouzdališť, kde je povoleno koupání
dětem od 1 roku. Vstup dospělým osobám do dětských brouzdališť je zakázán kromě případu
doprovodu dítěte s výškou do 100 cm.

1.8. Osobám s omezenou pohyblivostí/orientací je vstup do bazénů povolen jen za stálého doprovodu
zodpovědné osoby.

1.9. Osobám používajícím francouzské berle, vodící hole, protézy, ortézy, případně jiné hygienicky
nevhodné pomůcky, je vstup do bazénů povolen jen v případě jejich uložení v odkládacích
prostorech.

1.10. Do Aquaparku AQUALAND a do bazénů:
a) nedoporučujeme vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo drog,
b) je zvířatům vstup zakázán.

2. Provozní pokyny pro návštěvníky

2.1. Každý návštěvník je povinen dbát o ochranu a bezpečnost vlastního zdraví jako i o ochranu a
bezpečnost ostatních.

2.2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní hygienu a dodržovat čistotu na místech a
zařízeních, které využívá.

2.3. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénů důkladně umýt bez plavek s mýdlem a
osprchovat se v prostorech na to určených (sprchy) a projít přes brodítka!!!

2.4. Před vstupem do šaten je návštěvník povinen se zout a vstoupit jen ve vhodné koupací obuvi
nebo bosý. Koupací obuv přezůvky pro nošení okolo bazénů a dalších přilehlých prostor, které
jsou čisté. Do bazénů smí návštěvník vstupovat pouze bez obuvi.

2.5. Převlékací kabiny ve společných šatních (venkovní převlékárny) jsou určeny na svlékání a
oblékání. K uložení oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skřínky, které jsou návštěvníci
povinni řádně zamknout pomocí čipu. V případě ztráty čipu bude návštěvníkovi vydán obsah
skřínky jen po prokázání jeho vlastnictví k věcem uloženým ve skřínce. Návod na obsluhu šatních
skříněk je uveden na skříňkách. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které vzniknou
návštěvníkovi neuzamknutím skřínky.

2.6. Klenoty, peníze a jiné cenné věci je návštěvník povinen uschovat v příručních trezorových
skřínkách umístněných před vstupem do společných šaten. Pokud si návštěvník klenoty, peníze
a jiné cenné věci neuzamkne v trezorových skřínkách, provozovatel není odpovědný za
případnou škodu, která by mohla vzniknout na věcech.

2.7. Předměty nalezeny v prostorech Aquaparku AQUALAND jsou návštěvníci povinni odevzdat
odpovědnému zaměstnanci na hlavních pokladnách – vedoucí směny pokladních.

2.8. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízením a vybavením nacházejícím se v Aquaparku
AQUALAND a jsou povinni nahradit škody, které byly způsobeny jejich konáním (úmyslným nebo
z nedbalosti) na majetku provozovatele nebo majetku třetích osob.

2.9. Do vnitřního areálu je povolen vjezd dětských kočárků pouze s originálním obalem na kolečka,
který je dodáván výrobcem kočárku. Obal na kolečka kočárku je možné zakoupit také v našem
Aqua Shopu. Pokud na tyto kolečka nelze obal umístit, je nutné z hygienických důvodů kočárek
odstavit v kočárkárně, kde si lze zapůjčit kočárek Aquaparku AQUALAND (pokud je z kapacitních
důvodů k dispozici) viz dodatek č.1 k příloze 7 PŘ – postup čištění a dezinfekce.

2.10. Pro neplavce jsou určeny všechny bazény Aqualandu, vyjma venkovního bazénu s vlnobitím,
v tomto bazénu je neplavcům vstup zakázán.

2.11. Při využívání atrakcí v Aquaparku AQUALAND (tobogány, skluzavky, "suché atrakce" např.
nafukovací atrakce, dětské hrady, prolézačky atd.) je návštěvník povinen řídit se provozním
řádem příslušné atrakce umístěným u atrakce, dbát o zvýšenou opatrnost a dodržovat pokyny
osoby zodpovědné za atrakci. Vstup na atrakce je na vlastní odpovědnost.

2.12. Návštěvníci jsou povinni v celém Aquaparku AQUALAND dodržovat pokyny plavčíků a určeného
obslužného personálu.

2.13. V případě nepříznivého počasí (bouře, silný vítr) jsou návštěvníci povinni z bezpečnostních
důvodů opustit bazény a vnější atrakce.

2.14. V případě úrazu, poranění či nevolnosti je návštěvník povinen přivolat plavčíka za účelem
ošetření, sepsání a evidování úrazu. Ošetřovna se nachází u vnitřního dětského bazénu BABY
POOL. Za poranění a úrazy způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností nebo porušením
provozního řádu a/nebo provozního řádu atrakcí provozovatel neodpovídá.

2.15. Přístup a rychlost připojení přes volnou a bezplatnou Wi-Fi síť v Aquaparku AQUALAND je
limitována kapacitními možnostmi příslušného technického zařízení, která je závislá na celkové
kapacitě návštěvníků Aquaparku AQUALAND využívajících tuto síť.

3. V Aquaparku AQUALAND je zakázáno:

3.1. Kouření ve vnitřních prostorách Aquaparku AQUALAND a u bazénů.

3.2. Koupání v oděvech nevhodných na koupání, včetně spodního prádla. Dětem je vstup do bazénu
povolen z hygienických důvodů jen v plavkách.

3.3. Brát s sebou ostré předměty, jiné skleněné věci, které se můžou rozbít a tím způsobit zranění,
nebezpečné chemické a výbušné látky, vlastní lehátka, slunečníky a jakýkoli jiný nábytek.

3.4. Vstupovat do bazénů a na atrakce, skluzavky s jídlem, pitím nebo se žvýkačkou.

3.5. Nosit do bazénů nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve a tenisové míčky.
Povoleny jsou jen nafukovací rukávníky a plavecké brýle.

3.6. Křičet, pískat, běhat po chodnících kolem bazénů a na mokrých plochách, dělat nadměrný hluk,
rušit ostatní návštěvníky, vzájemně se potápět, srážet třetí osoby, předbíhat se na atrakcích.

3.7. Plavat v prostorách dojezdu na atrakcích a skluzavkách.

3.8. Skákat do bazénů v celém areálu.

3.9. Znečisťovat vodu a prostory Aquaparku AQUALAND pliváním na podlahy, do bazénů, močit do
bazénů, odhazovat odpadky mimo prostory k tomu určené a znečisťovat celý areál Aquaparku
AQUALAND.

3.10. Svévolně přemísťovat lehátka, stoly, židličky, zařízení a instalovat nábytek. Ničit vybavení a
zařízení a plýtvat vodou.

3.11. Prát prádlo a mýt se mimo prostory k tomu určené.

3.12. Vyžadovat od plavčíků a obslužného personálu služby odporující návštěvnímu řádu.

3.13. Vstupovat do prostor vyhrazených pro obslužný personál, resp. do prostor označených zákazem
vstupu nebo do prostor určených pro opačné pohlaví.

3.14. Bezdůvodně volat o pomoc.

3.15. Nosit vlastní jídlo do areálu Aquaparku AQUALAND včetně přenosných ledniček a jakýchkoli
jiných nádob na potraviny.

4. Vyloučení návštěvníka z Aquaparku AQUALAND

4.1. Z Aquaparku AQUALAND může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení zaplaceného
vstupného, který navzdory předešlému upozornění příslušného zaměstnance provozovatele
nedodržuje udělený pokyn nebo návštěvní řád, je opilý nebo pod vlivem drog, nebo svým
nepřiměřeným chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků nebo čistotu Aquaparku
AQUALAND.

4.2. V případě, že návštěvník v těchto případech neopustí na vyzvání dobrovolně Aquapark
AQUALAND, může provozovatel požádat o zakročení vlastní ochranu nebo příslušníky městské
policie.

5. Obecná ustanovení

5.1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele.

5.2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule, případně
jiné upozornění a nesmí je ničit, poškozovat nebo odstraňovat.

5.3. Návštěvníci jsou povinni opustit Aquapark AQUALAND do ukončení provozní doby, tj. 21hod.

5.4. Případné přání, otázky, upozornění a stížnosti je možné podat je písemně do reklamační knihy,
která se nachází na hlavní pokladně.

5.5. Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím.
Pro tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání, popřípadě vstup do určitých částí areálu
veřejnosti zakázáno.

5.6. V případě nepříznivého počasí jako jsou např. bouře nebo silný vítr, jsou návštěvníci z
bezpečnostních důvodů povinni opustit bazén a vnější atrakce. Jestli se návštěvník rozhodne
předčasně opustit areál Aquaparku AQUALAND z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu
není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem ho odškodnit.

5.7. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí jako je déšť, bouře, silný vítr, tma,
mlha, snížená viditelnost a z technických příčin upravit provozní dobu jednotlivých atrakcí v areálu
Aquaparku AQUALAND z bezpečnostních důvodů. V případě výše uvedených skutečností
provozovatel není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem návštěvníka odškodnit.

5.8. Uhrazením vstupného do Aquaparku AQUALAND uděluje návštěvník Aquaparku AQUALAND
provozovateli souhlas s bezúplatným vyhotovováním obrazových snímků, obrazových a
zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy.

5.9. Vstup do Forum Romanum Wellness je povolen dětem od 150 cm a od 15 let. Pro děti je zřízeno
dětské saunování pouze v neděli od 11:30 do 13:30. Určeno pro děti v doprovodu rodičů.

6. Návštěvní řád Forum Romanum Wellness

6.1. Forum Romanum Wellness je bezplavková zóna. Po vstupu do Wellness odložte veškeré svršky
v šatně nebo přihrádkách. V celém prostoru se pohybujete pouze v zástěře nebo prostěradle.

6.2. Vstup do Forum Romanum Wellness je povolen dětem od 15 let. Pro děti je zřízeno dětské
saunování pouze v neděli od 11:30 do 13:30. Určeno pro děti v doprovodu rodičů.

6.3. Návštěvník Wellness je povinen dodržovat „návštěvní řád“ a dbát na pokyny pracovníků obsluhy.

6.4. V průběhu pobytu ve Wellness je návštěvník povinen dbát na dodržování hygieny a používání
prostěradel / ručníků.

6.5. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen se po vstupu do Wellness v prostorách sprch
důkladně umýt mýdlem bez plavek.

6.6. V prostorách suchých saun (finská sauna, biosauna a infrasauna) je potřeba používat k podložení
celého těla včetně chodidel prostěradlo, které je poskytnuto každému návštěvníkovi.

6.7. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, včetně schodišť, je třeba dbát
zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

6.8. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat svým chováním
ostatní návštěvníky.

6.9. Prohřívárny a další procedury jsou určeny zdravým osobám a každý návštěvník do nich vstupuje
na vlastní odpovědnost.

6.10. Osoby trpící cévními a srdečními nemocemi mohou používat Wellness zóny po odborné poradě
s lékařem.

6.11. Ve Wellness zóně je povoleno konzumovat zde zakoupené nápoje a potraviny.

6.12. Ve všech prostorách je ZÁKAZ KOUŘENÍ.

6.13. Kapacita Forum Romanum Wellness je omezena, po naplnění kapacity je vedoucí Wellness
oprávněn omezit vstup do Wellness zóny.

6.14. Návštěvník nesmí svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým
zařízením.

6.15. V případě, že návštěvník neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness, může být
vykázán bez nároku na vrácení vstupného. V krajním případě, podle povahy přestupku, může
odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení Policie ČR.

Návštěvní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Datum vydání: 25.1.2017
Provozovatel: ŽS REAL, a.s.
Provozní a obchodní ředitel: Petr Pavlacký
Sídlo společnosti: Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22
IČ: 253 34 271
Zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 2298
Adresa provozovny: AQUALAND MORAVIA Pasohlávky
Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22

Související obrázky

    Váš email zpracováváme dle pravidel GDPR po dobu 5 let.Souhlas můžete XXXXXXXXXXXXX kdykoli odvolat. Informace na: gdpr@aqualand-moravia.cz

    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

    Více informací