default

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Desatero o Vašich osobních údajích:
 1. Osobní údaj je cokoli, na základě čeho, Vás může kdokoli identifikovat.
 2. My jsme správce, který někdy využívá ke zpracování osobních údajů zpracovatele a Vy jste subjekt údajů.
 3. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a používáme je pouze k tomu, k čemu máme oprávnění anebo Váš souhlas.
 4. Ne vždy je potřeba ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas.
 5. Neustále pracujeme na zdokonalování procesů, technických a organizačních opatřeních, která mají za úkol Vaše osobní údaje chránit.
 6. Pečlivě vybíráme, prověřujeme a smluvně zajišťujeme dodavatele, kterým Vaše osobní údaje předáváme.
 7. Pokud si podáte žádost, máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč je zpracováváme a pokud tak činíme bez oprávnění anebo Vašeho souhlasu, máte právo na výmaz, opravu nebo omezení těchto údajů.
 8. O zpracování osobních údajů vedeme záznamy.
 9. Posuzujeme vlivy a rizika zpracovávání Vašich osobních údajů.
 10. Informovat se o všem kolem Vašich osobních údajů, které zpracováváme, se můžete na gdpr@aqualand-moravia.cz.

Pro ty, kteří chtějí vědět více:

ÚVODNÍ INFORMACE

V následujícím textu Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnost ŽS REAL, a.s., se sídlem Pasohlávky, č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky, IČO: 253 34 271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 2298, jako správce mých osobních údajů (dále jen „Společnost“).

CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie, rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu, podpis, IP adresa a mnoho dalších.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
JAKÝ JE ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ?

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, je různá podle typu služby nebo produktu, který jste si u nás zakoupili nebo ho využíváte bezplatně anebo je zpracováváme, protože nám to nařizuje zákon anebo ho zpracováváme pro to, že je to v našem oprávněném zájmu (hlídáme i to, aby náš Váš oprávněný zájem nebyl důležitější, než náš). Pokud Vás vše zajímá podrobněji, najděte si konkrétní službu nebo produkt níže, tam vše rozebíráme podrobně.

JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k účelům, které jsou rozdílné, stejně jako je tomu u rozsahu osobních údajů. Pokud Vás vše zajímá podrobněji, najděte si konkrétní službu nebo produkt níže, tam vše rozebíráme podrobně.

CO BYSTE DÁLE MĚLI VĚDĚT?

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě i manuálně pracovníky společnosti, opět podle druhu služby nebo produktu.

Osobní údaje předáváme třetím osobám jen ve výjimečných případech. A to pouze ve chvíli, kdy je to v oprávněném zájmu společnosti anebo Vás návštěvníků (například úřady, pojišťovny, přepravní společnosti, když si u nás zapomenete ručník, vyhrajete vstupenky anebo si zakoupíte produkt s doručením až do domu). Pokud Vás vše zajímá podrobněji, najděte si konkrétní službu nebo produkt níže, tam vše rozebíráme podrobně.

VÍTE, NA CO VŠE MÁTE PRÁVO?

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 3. pro účely přímého marketingu,
 4. pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

JAKÉ FORMULÁŘE MŮŽETE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV POUŽÍT?

KDO SE VÁS ZASTANE, POKUD SE CÍTÍTE POŠKOZENI NEBO OHROŽENI?

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

KDE SE DOZVÍTE VŠE POTŘEBNÉ O VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME?
NAŠE SLUŽBY, PRODUKTY, SERVIS A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

V následujících dokumentech se můžete informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme v souvislosti s konkrétní službou, produktem anebo servisem pro Vás. Jednoduše Vám v nich vysvětlíme, proč ty či ony údaje potřebujeme a jak s nimi nakládáme. Pro „fajnšmekry“ přidáváme i právní důvody pro zpracování osobních údajů. Sami se tak přesvědčíte, že minimalizujeme sběr osobních údajů a když už je sbíráme, víme proč, máme k tomu právní důvod anebo Váš souhlas. Nejdůležitější však je, že zpracovávání Vašich osobních údajů má výhody i/především pro Vás, naše návštěvníky.

I. Služby a produkty pro naše návštěvníky
 • REZERVAČNÍ SYSTÉM WELLNESS PROCEDUR A DENNÍCH LÁZNÍ


II. Podpora návštěvníkům


III. Bezpečnost a ochrana zdraví a majetku
 • KAMEROVÝ SYSTÉM


IV. Marketingové účely
 • WEBOVÁ KAMERA


„GDPR“ INFORMACE PRO NAŠE OBCHODNÍ PARTNERY A PRACOVNÍ NÁVŠTĚVY
 • SMLOUVY, FAKTURY A JINÉ
 • PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA