default

Návštěvní řád

Návštěvní řád slouží k dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků Aquaparku AQUALAND MORAVIA Pasohlávky (dále jen „Aquapark“). Každý návštěvník je povinen obeznámit se před vstupem do areálu Aquaparku s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu do Aquaparku návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.


1. Vstup do Aquaparku/bazénů

1.1. Vstup do Aquaparku je možný jen během provozní doby s platnou vstupenkou a čipem (náramkové hodinky s elektronickým čipem). Informace o systému vstupů a plateb vám poskytnou zaměstnanci pokladny. Areál se dělí na vnitřní a venkovní. Venkovní je zpravidla v provozu o letních prázdninách.

1.2. Provozní doba Aquaparku je denně od 10 hod. do 21 hod. včetně státních svátků a dnů pracovního klidu (pokud není oficiálně uvedeno jinak na www.aqualand-moravia.cz a ve vstupu do areálu). Od 9 hod. je Aquapark otevřen pouze v letní sezóně, tj.  zpravidla od poloviny června do konce školních letních prázdnin. Termín letní sezony je vždy oficiálně zveřejněn v ceníku vstupného na www.aqualand-moravia.cz a ve vstupu do areálu.

Provozní doba jednotlivých atrakcí je stanovena provozovatelem a je uvedena u jednotlivých atrakcí. Poslední vstup do Aquaparku je možný nejpozději 90 minut před ukončením provozní doby. Příslušná doba platnosti vstupu začíná přechodem přes přechodové vstupní zařízení (turniket) a končí přechodem v stanoveném čase přes výstupní přechodové zařízení, resp. ukončením provozní doby. Do doby platnosti vstupu se započítává i doba na svlečení, osušení a oblečení. V případě překročení zaplaceného času vstupu je návštěvník povinen uhradit u pokladny doplatek ve smysluplatného ceníku.

1.3. Děti do 15 let mají vstup povolen v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod osoby mladší 15 let je za ni během celého pobytu v Aquaparku odpovědný.

1.4. Každý návštěvník obdrží zaplacením příslušného vstupného k dispozici náramkové hodinky s elektronickým čipem, který umožňuje návštěvníkovi nejen vstup do Aquaparku, ale je i prostředkem k realizaci bezhotovostních plateb za stravování a doplňkové služby v Aquaparku. Každý čip má finanční limit na konzumaci a na ostatní služby Aquaparku. Všechny doplatky naúčtované na čipu se hradí při odchodu z Aquaparku na pokladnách nebo v samoobslužném automatu. V případě, že během pobytu návštěvník vyčerpá celý finanční limit, je možné si tento limit obnovit po uhrazení dosavadní útraty.  

1.5. Ztrátu čipu je návštěvník povinen nahlásit neprodleně na pokladně Aquaparku z důvodu jeho blokace proti neoprávněné konzumaci či nákupu. Do doby blokace čipu je návštěvník odpovědný za útratu naúčtovanou na čipu. Poplatek za ztracení čipu se účtuje dle aktuálního ceníku.

1.6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části Aquaparku, resp. atrakce v případě nutné údržby a/nebo z objektivních důvodů (plná kapacita, špatné počasí, bouře, snížená vlhkost, viditelnost) a/nebo konání společensko-sportovní akce bez nároku na vrácení vstupného.

1.7. Kapacita Aquaparku je omezena, po naplnění kapacity je provozovatel oprávněn omezit vstup do areálu.

1.8. Vstup do bazénů je z hygienických důvodů možný jen v plavkách případně v jiném vhodném oděvu vyrobeném z materiálů vhodných pro pobyt ve vodě.

1.9. Pro jízdu na tobogánech, skluzavkách a ostatních atrakcích je nutné používat pouze plavky (příp. jiný vhodný oděv dle bodu 1.8.), které jsou k tomuto výrobcem plavek doporučeny. Provozovatel Aquaparku nenese odpovědnost za případné poškození oděvu, který není pro tuto činnost určen.

1.10. Koupání není povoleno dětem do 3 let kromě dětských brouzdališť, kde je povoleno koupání dětem od 1 roku. Vstup dospělým osobám do dětských brouzdališť je zakázán kromě případu doprovodu dítěte s výškou do 100 cm. V dětském brouzdališti není dospělým osobám dovoleno ležet či sedět ve vodě.

1.11. Osobám s omezenou pohyblivostí/orientací je vstup do bazénů povolen jen za stálého doprovodu odpovědné osoby.

1.12. Osobám používajícím francouzské berle, vodící hole, protézy, ortézy, případně jiné hygienicky nevhodné pomůcky, je vstup do bazénů povolen jen v případě jejich uložení v odkládacích prostorech.

1.13. Osoby trpící nemocemi, jejichž podstata či průběh může být ovlivněna specifickým prostředím Aquaparku (větší vlhkost a vyšší teplota) např. zejména osoby trpící cévními a srdečními nemocemi, mohou navštívit Aquapark pouze po odborné konzultaci s lékařem. 

1.14. Do Aquaparku a do bazénů:

  1. je zvířatům vstup zakázán;
  2. je zakázáno vnášet jakékoliv vlastní alkoholické nápoje nebo omamné látky, přičemž osoba, která tento zákaz poruší, bude neprodleně vykázána bez nároku na vrácení vstupného;
  3. je zakázáno vstupovat osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.  Osobu pod vlivem alkoholu nebo omamných látek je provozovatel oprávněn vykázat z prostor Aquaparku bez nároku na vrácení vstupného. Zejména se zakazuje vstup na tobogány pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, kdy porušením tohoto zákazu hrozí vznik škod na majetku, zdraví či životě. Připouští se konzumace alkoholických nápojů v malém množství v místech v Aquaparku tomu určených, za podmínky že se jedná o osobu starší 18 let, nedochází k obtěžování ostatních návštěvníků a není ohrožena bezpečnost konzumenta ani jiných návštěvníků. Provozovatel je pak oprávněn odmítnout podání alkoholického nápoje těm osobám, u nichž má podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či nesplňují věkový limit. V případě požití byť i jen malého množství alkoholu či omamných látek, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za újmu na zdraví či škodu způsobenou v souvislosti s požitím alkoholických nápojů.


2. Provozní pokyny pro návštěvníky

2.1. Každý návštěvník je povinen dbát na ochranu a bezpečnost vlastního zdraví jako i na ochranu a bezpečnost ostatních.

2.2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní hygienu a dodržovat čistotu na místech a zařízeních, které využívá.

2.3. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénů důkladně umýt bez plavek mýdlem a osprchovat se v prostorech k tomu určených (sprchy) a projít přes brodítka, pokud se brodítka při vstupu do bazénu nacházejí.

2.4. Před vstupem do šaten je návštěvník povinen se vyzout a vstoupit jen ve vhodné koupací obuvi nebo bosý. Koupací obuv jsou přezůvky pro nošení okolo bazénů a dalších přilehlých prostor, které jsou čisté. Do bazénů smí návštěvník vstupovat pouze bez obuvi nebo v obuvi určené ke koupání.

2.5. Převlékací kabiny ve společných šatnách jsou určeny na svlékání a oblékání. K uložení oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skřínky, které jsou návštěvníci povinni řádně zamknout pomocí čipu. V případě ztráty čipu bude návštěvníkovi vydán obsah skřínky jen po prokázání jeho vlastnictví k věcem uloženým ve skřínce. Návod na obsluhu šatních skříněk je uveden na skříňkách. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které vzniknou návštěvníkovi neuzamknutím skřínky.

2.6. Klenoty, peníze a jiné cenné věci je návštěvník povinen uschovat v příručních trezorových skřínkách umístněných před vstupem do společných šaten. Pokud si návštěvník klenoty, peníze a jiné cenné věci neuzamkne v trezorových skřínkách, provozovatel není odpovědný za případnou škodu, která by mohla na věcech vzniknout.

2.7. Lehátka slouží k odpočinku návštěvníků. Na lehátkách v době nepřítomnosti nesmí návštěvník zanechávat odložené osobní věci (zavazadla, ručník, osuška, župan apod.) s výjimkou placených Relaxačních lehátek a prostoru Denních lázní. K uložení osobních věcí slouží šatní skříňky nebo odkládací boxy. Provozovatel si vyhrazuje právo odložené věci blokující lehátka přemístit do vyhrazených odkládacích boxů.

2.8. Předměty nalezené v prostorech Aquaparku jsou návštěvníci povinni odevzdat odpovědnému zaměstnanci na hlavních pokladnách – vedoucí směny pokladních. Všechny cenné a drobné předměty se uchovávají po dobu 7 kalendářních dnů a jsou k vyzvednutí po předchozí domluvě e-mailem info@aqualand-moravia.cz. Ručníky, plavky a jiné oděvy nelze z hygienických důvodů uchovávat. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru městského úřadu Pohořelice. V případě drobných předmětů je možná písemná domluva (e-mail: info@aqualand-moravia.cz) na způsobu jejich předání – poštou nebo zásilkovou službou na náklady zákazníka. V případě cenností je nutné osobní převzetí spojené s prokázáním totožnosti a identifikací ztracené věci.  

2.9. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízením a vybavení nacházejících se v Aquaparku a jsou povinni nahradit škody, které byly způsobeny jejich konáním (úmyslným nebo z nedbalosti) na majetku provozovatele nebo majetku třetích osob.

2.10. Do vnitřního areálu je povolen vjezd dětských kočárků pouze s originálním obalem na kolečka, který je dodáván výrobcem kočárku. Obal na kolečka kočárku je možné zakoupit také v našem Aqua Shopu. Pokud na tato kolečka nelze obal umístit, je nutné z hygienických důvodů kočárek odstavit v kočárkárně, kde si lze zapůjčit kočárek Aquaparku (pokud je z kapacitních důvodů k dispozici).  

2.11. Při využívání atrakcí v Aquaparku (tobogány, skluzavky, "suché atrakce" - např. nafukovací atrakce, dětské hrady, prolézačky atd.) je návštěvník povinen řídit se provozním řádem příslušné atrakce umístěným u atrakce, dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat pokyny osoby zodpovědné za atrakci. Vstup na atrakce je na vlastní odpovědnost.

2.12. Návštěvníci jsou povinni v celém Aquaparku dodržovat pokyny plavčíků a určeného obslužného personálu.

2.13. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují včetně schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu povahy zařízení. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

2.14. V případě úrazu, poranění či nevolnosti je návštěvník povinen přivolat plavčíka za účelem ošetření, sepsání a evidování úrazu. Ošetřovna se nachází u vnitřního dětského bazénu BABY POOL. Za poranění a úrazy způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností nebo porušením provozního řádu a/nebo provozního řádu atrakcí, provozovatel neodpovídá.

2.15. Přístup a rychlost připojení přes volnou a bezplatnou Wi-Fi síť v Aquaparku je limitována kapacitními možnostmi příslušného technického zařízení, která je závislá na celkové kapacitě návštěvníků Aquaparku využívajících tuto síť.


3. V Aquaparku je zakázáno

3.1. Kouření ve všech vnitřních prostorách Aquaparku a na zpevněných plochách kolem venkovních bazénů. Vztahuje se i na elektronické cigarety.

3.2. Koupání v oděvech nevhodných na koupání, včetně spodního prádla. Dětem je vstup do bazénu povolen z hygienických důvodů jen v plavkách nebo v koupacích plenách, které lze zakoupit v Aqua Shopu.

3.3. Brát s sebou ostré předměty, jiné skleněné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění, nebezpečné chemické a výbušné látky, vlastní lehátka, slunečníky a jakýkoli jiný nábytek.

3.4. Vstupovat do bazénů, na atrakce a skluzavky s jídlem, pitím nebo se žvýkačkou.

3.5. Nosit do bazénů nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve a tenisové míčky. Povoleny jsou jen nafukovací rukávky a plavecké brýle.

3.6. Křičet, pískat, běhat po chodnících kolem bazénů a na mokrých plochách, dělat nadměrný hluk, rušit ostatní návštěvníky, vzájemně se potápět, srážet třetí osoby, předbíhat se na atrakcích.

3.7. Plavat v prostorách dojezdů na atrakcích a skluzavkách.

3.8. Skákat do bazénů v celém areálu.

3.9. Znečisťovat vodu a prostory Aquaparku pliváním na podlahy, do bazénů, močit do bazénů, odhazovat odpadky mimo prostory k tomu určené a znečišťovat celý areál Aquaparku.

3.10. Svévolně přemísťovat lehátka, stoly, židličky, zařízení a instalovat nábytek. Ničit vybavení a zařízení a plýtvat vodou.

3.11. Prát prádlo a mýt se mimo prostory k tomu určené.

3.12. Vyžadovat od plavčíků a obslužného personálu služby odporující návštěvnímu řádu.

3.13. Vstupovat do prostor vyhrazených pro obslužný personál, resp. do prostor označených zákazem vstupu nebo do prostor určených pro opačné pohlaví.

3.14. Bezdůvodně volat o pomoc.

3.15. Nosit vlastní jídlo do areálu Aquaparku včetně přenosných ledniček a jakýchkoliv jiných nádob na potraviny.


4. Vyloučení návštěvníka z Aquaparku

4.1. Z Aquaparku může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného, který:

  1. navzdory předešlému upozornění příslušného zaměstnance provozovatele nedodržuje udělený pokyn nebo návštěvní řád
  2. je opilý a pod vlivem omamných látek a svým chováním tak ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod Aquaparku.
  3. svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod Aquaparku.

4.2. V případě, že návštěvník v těchto případech neopustí na vyzvání dobrovolně Aquapark, může provozovatel požádat o zakročení bezpečnostní službu nebo příslušníky Policie ČR.


5. Obecná ustanovení

5.1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele.

5.2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule, případně jiné upozornění a nesmí je ničit, poškozovat nebo odstraňovat.

5.3. Návštěvníci jsou povinni opustit Aquapark do ukončení provozní doby, tj. 21. hod. Pozdější odchod je zpoplatněn dle sazby v ceníku.

5.4. Případnou reklamaci služeb aquaparku je vhodné uplatnit bezprostředně při návštěvě, písemně do reklamační knihy, která se nachází na hlavní pokladně. Nebo následně na adrese Aqualand Moravia, Pasohlávky ev. č. 110, PSČ 691 22 korespondenčně, osobně v provozní době zveřejněné na stránkách www.aqualand-moravia.cz, případně také emailem info@aqualand-moravia.cz. Do reklamační knihy lze zaznamenat i případná přání, otázky či stížnosti.

5.5. Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání, popřípadě vstup do určitých částí areálu veřejnosti zakázáno.

5.6. V případě nepříznivého počasí jako jsou např. bouře nebo silný vítr, jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni na pokyn plavčíka opustit vnější bazény a vnější atrakce. Jestli se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál Aquaparku z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem ho odškodnit.

5.7. Provozovatel si vyhrazuje právo z bezpečnostních důvodů upravit provozní dobu jednotlivých atrakcí v areálu Aquaparku v případě nepříznivého počasí jako je déšť, bouře, silný vítr, tma, mlha, snížená viditelnost či z technických příčin. V případě výše uvedených skutečností provozovatel není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem návštěvníka odškodnit.

5.8. Provozovatel může v průběhu otevírací doby pořizovat fotografie, audio nebo videozáznam, na kterých se mohou objevit návštěvníci Aquaparku. Pořizování výše uvedených záznamů je v oprávněném zájmu provozovatele a využívá je k propagaci své hlavní činnosti. Všichni návštěvníci Aquaparku jsou o skutečnosti, že v průběhu jejich návštěvy bude pořizování jakéhokoli typu záznamu probíhat, informování předem, nejpozději na pokladnách.


6. Návštěvní řád Forum Romanum Wellness a Wellness Pálava

Forum Romanum Wellness a Wellness Pálava (dále jen Wellness) je součástí areálu Aqualand Moravia. Platí zde všechna ustanovení návštěvního řádu Aquaparku. Kromě těch, která jsou níže specificky uvedena a upravena.

6.1. Návštěvník Wellness je povinen dodržovat návštěvní řád a dbát  pokynů pracovníků obsluhy.

6.2. Ve Wellness je zakázáno používat mobilní telefony, fotoaparáty nebo jakákoliv jiná záznamová zařízení.

6.3. Wellness je bezplavková zóna. Po vstupu do Wellness odložte veškeré svršky v šatně nebo přihrádkách. V celém prostoru wellness je návštěvníkům povoleno pohybovat se pouze v zástěře pro použití ve wellness nebo prostěradle. Není dovoleno vnášet do prostoru wellness tašky, batohy nebo podobné.

6.4. Vstup do Forum Romanum Wellness je povolen dětem od 15 let. Pro děti mladší 15 let je zřízeno dětské saunování v předem oznámeném čase. Vstup na dětské saunování je možný pouze pro děti v doprovodu rodičů. Dospělým, kteří nedoprovází dítě nebude umožněn vstup.  

6.5. V průběhu pobytu ve Wellness je návštěvník povinen dbát na dodržování hygieny a používat prostěradlo / ručník. 

6.6. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen se po vstupu do Wellness v prostorách sprch důkladně umýt bez plavek mýdlem.

6.7. V prostorách suchých saun (finská sauna, biosauna, infrasauna a tepidarium) je potřeba používat k podložení celého těla včetně chodidel prostěradlo, které je poskytnuto každému návštěvníkovi. Na vyžádání obdrží návštěvník drobnou pomůcku pro rozlišení přiděleného kusu prostěradla. V prostorách parních prohříváren (turecká, solná a aroma sauna, caldarium, laconium) je používání prostěradel zakázáno. Návštěvník je povinen v prostorách parních prohříváren saun po použití lavice tuto osprchovat vodou. Dále je možné v prostorách recepce wellness zakoupit jednorázový individuální podsedák pro potřeby použití v parních prohřívárnách saun

6.8. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují včetně schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu povahy zařízení. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu. 

6.9. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát zásad mravnosti a slušného chování a neobtěžovat svým chováním ostatní návštěvníky vč. hlasitého hovoru.

6.10. Lehátka slouží k odpočinku návštěvníků. Na lehátkách v době nepřítomnosti nesmí návštěvník zenechávat odložené osobní věci (ručník, osuška, župan apod.). K uložení osobních věcí slouží šatní skříňky nebo odkládací boxy. Provozovatel si vyhrazuje právo odložené věci blokující lehátka přemístit do vyhrazených odkládacích boxů.

6.11. V areálu Wellness je povoleno konzumovat pouze zde zakoupené jídlo a nápoje. Pro pitný režim jsou k dispozici k tomu určená pítka.

6.12. Sauny, prohřívárny a další procedury jsou určeny zdravým osobám a každý návštěvník do nich vstupuje na vlastní odpovědnost.

6.13. Ve všech prostorách Wellness vč. terasy a venkovního bazénu Lavatio Pool platí ZÁKAZ KOUŘENÍ vč. elektronických cigaret.

6.14. Kapacita Wellness je omezena, po naplnění kapacity je vedoucí směny oprávněn omezit vstup do Wellness.

6.15. Návštěvník nesmí svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením. Nesmí vlévat vonné esence nebo jiné látky na topná tělesa nebo jinak měnit prostředí v saunách (vlhkost, teplota). 

6.16. V případě, že návštěvník neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness, může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení bezpečnostní služby nebo Policie ČR.


Návštěvní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Datum vydání: 26.2.2020

ProvozovatelŽS REAL, a.s.
Ředitel aquaparkuPetr Pavlacký
Sídlo společnostiPasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22

253 34 271

Zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 2298

Adresa provozovny

AQUALAND MORAVIA Pasohlávky
Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22